Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

POKL

Projekt plakat


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wykonania dokumentacji projektwo-kosztorysowej termomodernizacji budynku głównego i budynku nr 2 centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

Cała Treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej - wersja pdf


Czas na e-learning II – rozwój oferty kształcenia ustawicznego w oparciu o internetową telewizję edukacyjną

Projekt „Czas na e-learning II – rozwój oferty kształcenia ustawicznego w oparciu o internetową telewizję edukacyjną” realizowany jest w ramach:
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obecnie  podejście do kształcenia zawodowego kładzie nacisk na rozwój konkternych kwalifikacji zawodowych, a dopiero w dalszej kolejności nabywania tytułu technika w danym zawodzie, co pozostaje w zgodzie z trendami obowiązującymi obecnie w Unii Europejskiej.

Dla szkół zawodowych istotnymi barierami przy realizacji nowego podejścia są deficyty w bazie dydaktycznej, a w szczegółności:

 • Archaiczne formuły i treści funkcjonujących materiałów dydaktycznych,
 • Brak pakietów edukacyjnych dla nowo wyłonionych kwalifikacji,
 • Ograniczony dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w danym zawodzie przez pracodawców w regionie.

W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby rozpoczęto realizację projektu zakładającego wsparcie szkół zawodowych, nastawioane na rozwój innowacyjnych forma kształcenia ustawicznego, wykorzystujących rozwiązania e-learningowe w zakresie bazy dydaktycznej.
Jako główną forme przekazu wybrano internrtową telewizję, ze względu na panujace obecnie trendy (rozwój technologii video) oraz aspekt społecznościoy modelu TV (integracja Placówek szkolnych).

W projekcie wezmą udział uczniowie/słuchacze z 7 placówek Samorządu Województwa Łódzkiego:

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorzadu Województwa Łódzkiego w Łódzi
 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
 4. Łowieckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu
 5. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu
 6. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb.
 7. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi 

Projekt realizowany będzie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. oraz od września 2014 r. do czerwca 2015 r.
Opiekunem projektu na ternie szkoły jest p .Justyna Zdulska

Placówki objęte projektem wzbogacą się o trwałe zaplecze edukacyjne, które pozwoli w atrakcyjnej i nowatorskiej formule wspierać rozwój zawodowy ich uczniów.


Czas na e-learning - efektywny program poradnictwa zawodowego on - line

Celem projektu Czas na e - learning - efektywny program poradnictwa zawodowego on-line jest wdrożenie programu poradnictwa zawodowego w 4 modułachdoradczych:

 • Przedsiębiorczość,
 • Rynek pracy,
 • Kariera zawodowa,
 • Prawne aspekty zatrudnienia.

Program skierowany był do uczniów naszej szkoły, nieaktywnych zawodowo, którzy zdobywają pierwsze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Szkolenia realizowane będą za pośrednictwem platformy internetowej, do której dostęp zapewnią nowoczesne tablety.
Realizatorem projektu jest firma HRP Group z siedzibą w Łodzi. 


Projekt reazlizowany byl w terminie od września 2012 r. do czerwca 2013 r.
Koordynatorem projektu była p. Dominika Wojciechowska - Jajek 

 

 


Wszechstronny uczeńPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Dzialanie 9. 2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt "Wszechstronny uczeń"  był realizowany terminieod stycznia do końca grudnia 2012 r.

Adresatami projektu byli uczniowie, którzy mieszkają i uczą się na terenie województwa łódzkiego oraz uczęszczają do Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

W ramach projektu odbywają się nastepujące zajęcia:

 • Technologia informatyczna - oparta o miedzynarodową certyfiakcję VCC
  - Obsługa komputera
  - Edytor tekstów 
  - Systemy bazodanowe

  - Arkusze kalkulacyjne
  - Systemy prezentacji informacji
  - Internet i poczta elektroniczna
 • Język angielski
 • Warsztaty przedsiębiorczości
 • Terapia manulana

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

 • uzupełnienie oraz zdobycie nowej wiedzy dzięki udziałowi w bezpłatnych, ciekawych zajęciach;
 • uzyskanie międzynarodowych certyfikatów, które zwiększają atrakcyjność osób na rynku pracy;
 • nabycie praktycznych umiejętności;
 • nawiązanie nowych znajomości oraz ciekawa forma spędzenia czasu i doskonalenia się.

Koordynator projektu była: mgr Katarzyna Górna
Specjalista ds. organizacyjnych: mgr Marzena Biernacka